[Shack Forms] Init failed

 

 

 wild animals words

Слова, описывающие диких животных


Карточки
pdf-icon
  pdf-icon
PDF-1            PDF-2

ДРУГИЕ ТЕМЫ

 

 

 

Read by George William Dole

 

СЛОВА, ОПИСЫВАЮЩИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ:

 

pir 1

linking words 1

1

белка

squirrel

[ˈskwɜːrəl]

2

бурундук

chipmunk

[ˈtʃɪpmʌŋk]

3

дикобраз

porcupine

[ˈpɔːrkjʊpaɪn]

4

ёж

hedgehog

[ˈhedʒhɔːɡ]

5

опоссум

possum

[ˈpɑːsəm]

6

хорек

ferret

[ˈferɪt]

7

выдра

otter

[ˈɑːtər]

8

енот

raccoon

[ræˈkuːn]

9

гиена

hyena

[haɪˈiːnə]

10

шакал

jackal

[ˈdʒækl]

11

лиса

fox

[fɑːks]

12

обезьяна

monkey

[ˈmʌŋkɪ]

13

панда

panda

[ˈpændə]

14

олень

deer

[dɪər]

15

Черный леопард

Black Leopard

[blækˈlepərd]

16

вомбат

wombat

[ˈwɑːmbæt]

17

кенгуру

kangaroo

[ˌkæŋɡəˈruː]

18

коала

Koala bear

[koʊˈɑːləbeə]

19

тигр

tiger

[ˈtaɪɡər]

20

гепард

cheetah

[ˈtʃiːtə]

21

зебра

zebra

[ˈziːbrə]

22

ягуар

jaguar

[ˈdʒæɡjʊər]

23

волк

wolf

[wʊlf]

24

слон

elephant

[ˈelɪfənt]

25

жираф

giraffe

[dʒəˈræf]

26

шимпанзе

chimpanzee

[ˌtʃɪmpænˈziː]

27

горилла

gorilla

[ɡəˈrɪlə]

28

бегемот

hippopotamus

[ˌhɪpəˈpɑːtəməs]

29

носорог

rhinoceros

[raɪˈnɑːsərəs]

 


word
word